محاسبه تاریخ زایمان طبیعی و زمان سزارین


| |
همانطور که می دانید عادت ماهانه زنان در طول بارداری متوقف می شود. روشی که در زمینه تعیین تاریخ تقریبی زمان زایمان به کار می رود، بر اساس همین مسئله است. در فرم بالا تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود قبل از باردار شدن را انتخاب کرده و تاریخ زایمان طبیعی خود را مشاهده کنید!