اسم پسر و دختر که به پارسا و درسا بیاد

سوال شده مرداد 29, 1395 در مشاوره انتخاب اسم نوزاد لیلاوابولفضل
اسم پسر و دختر که به پارسا و درسا بیاد
لطفا کمک کنید

5 پاسخ

1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
پاسخ داده شده شهریور 1, 1395 آوا
رسا.هیرسا.مرسا.عیسا.آنیسا.پسر

پرسا.نورسا.مهرسا.پریسا.مهسا.دختر
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
پاسخ داده شده شهریور 7, 1395 شرلی
پارسیا،دلنیا،هلسا،پرنسا،پارمین،درناز
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
پاسخ داده شده شهریور 8, 1395 مامان مهتا
محیا _ هلیا
آتیلا_
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
پاسخ داده شده شهریور 8, 1395 مامان مهتا
دیانا_ کیانا_ کیمیا
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
پاسخ داده شده مهر 7, 1395 سولماز
پسر: رادسا
دختر: هورسا
...